เมนูหลัก


นายปฏิภาณ วงศ์พรหมศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายชาญศักดิ์ มาตรคำจันทร์
ครู

นายเชี่ยวชาญ เทือกเทพ
ครู

นางสาวสุธินี บุญอาจ
ครู

นายสมพร คำเหลือ
ครู

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว โดย Anurak Jaisamakrak

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เลขที่ 85 หมู่ 7  ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.0817187603 : Email: kwwtyk2561@gmail.com