เมนูหลัก


นายเผชิญ ชินป่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ แนวชาลี
ครู

นางสาวประเทือง ประจวบสุข
ครู

นายวัฒนะ ชนะศรี
ครู

นางสาวพนิดา สุวรรณวงศ์
ครู

นางสาววิไลลักษณ์ ขันคำ
ครู

นางสาวประกายดาว สืบวงษ์
ครู

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว โดย Anurak Jaisamakrak

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เลขที่ 85 หมู่ 7  ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.0817187603 : Email: kwwtyk2561@gmail.com