ตราประจำโรงเรียน

 

          โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2519 ในปี พ.ศ.2518 นายชัยทัต สุนทรพิพิธ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มอบหมายให้ นายองอาจ อาจองค์ ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรร่วมกับนายวิชัย ลิ้มสวัสดิ์ ปลัดอำเภอเภอค้อวัง และนายณรงค์ เครือศุภมาศ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอค้อวัง ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินปลูกสร้างโรงเรียน ได้ที่ดินของโรงเรียนวัดบ้านค้อวัง ซึ่งจับจองไว้จำนวน 36 ไร่ เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนประถมศึกษา แต่ได้ยกให้ปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีเอกสารสำคัญคือ ส.ค.1


มีความกว้าง 6 เส้น ยาว 6 เส้น

ทิศเหนือ จรด ถนน รพช.

ทิศใต้ จรด ป่าสงวนแห่งชาติ

ทิศตะวันออก จรด โรงเรียนสันติสุข

ทิศตะวันตก จรด หมู่บ้านค้อวัง


        คณะกรรมการได้กันเนื้อที่อีกจำนวน 74 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา เป็นที่ดินทั้งหมด 110 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา เปิดทำการสอนมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2519

ปีการศึกษา 2519 ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสันติสุข (ดงค้อสามัคคี) เป็นที่ทำการสอน มีนายเยี่ยม ศรีตะชัย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 37 คน 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล :นายสมศักดิ์ ชูบุญ

ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2522

ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร แก้วใส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2522-2532

ชื่อ-นามสกุล : นายสำเร็จ โพธิวรรณา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2532-2539

ชื่อ-นามสกุล : นายนิวิสน์ สืบศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2540 - 2541

ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล วังสินธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2542 - 2546

ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตราวุธ บุ้งทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2546 - 2548

ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต เขียวศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2548 - 2554

ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒนา ไชยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2554 - 2558

ชื่อ-นามสกุล : นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2559 - 2560

ชื่อ-นามสกุล : นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2560 - 2565

ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี  แจ่มศรี

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน

 

 

 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว โดย Anurak Jaisamakrak

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เลขที่ 85 หมู่ 7  ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.0817187603 : Email: kwwtyk2561@gmail.com