รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

- แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

- พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

- พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

- พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

- พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

- พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

- พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

- พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

- พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

- ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..

- ตรวจเงินแผ่นดิน

- ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว โดย Anurak Jaisamakrak

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เลขที่ 85 หมู่ 7  ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.0817187603 : Email: kwwtyk2561@gmail.com