เมนูหลัก

ฝ่ายบริหาร

นายมนตรี แจ่มศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0817187603

นายคมสัน เสาหงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันวิสาข์ ครองสิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสาวกุลชดา บุญพร
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นายเพลินจิตต์ จำปางาม
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสาวปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวนิตย์ สมบูรณ์
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางยุพาพร สมภารเพียง
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางจารุวรรณ จุ้นสุวรรณทัต
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสาวรุจิรา ทองวุฒิ
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: เทคโนโลยี

นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: เทคโนโลยี

นางสาวธิดาวรรณ จันทร์ทอง
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอโณทัย ปาวรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์

นายสำเนียง บุญทรัพย์
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์

นายนัฐพล จำปา
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์

นางสาวพนิดา สายพันธ์
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์

นางสาวพนิดา ประทุมชาติ
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์

นายอมรเทพ ลำมะนา
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชวลิต ตะกรุดเงิน
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาไทย

นายชาญชวิศ ทุ่มโมง
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: ภาษาไทย

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว โดย Anurak Jaisamakrak

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เลขที่ 85 หมู่ 7  ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.0817187603 : Email: kwwtyk2561@gmail.com