ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430415
รหัส Smis 8 หลัก :
  35012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  430415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ค้อวังวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khowangwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :
  ค้อวัง
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
 
 
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28052519
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.
 

ปรัชญา/คติพจน์ 

                ปรัชญา  ผู้รู้ดีและปฏิบัติดีเป็นผู้เจริญ

                คติพจน์  “เรียนดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำชุมชน”

สีประจำโรงเรียน

            เหลือง-แดง

                สีเหลือง  หมายถึง ความบริสุทธิ์

                สีแดง   หมายถึง ความศรัทธา

จำนวนนักเรียน 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
63
70
133
4
ม.2
57
60
117
4
ม.3
71
65
136
4
รวมมัธยมต้น
191
195
386
12
ม.4
55
93
148
5
ม.5
38
65
103
4
ม.6
56
81
137
4
รวมมัธยมปลาย
149
239
388
12
รวมทั้งหมด
340
434
774
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว โดย Anurak Jaisamakrak

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เลขที่ 85 หมู่ 7  ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.0817187603 : Email: kwwtyk2561@gmail.com