เมนูหลัก


นางสาววันวิสาข์ ครองสิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกุลชดา บุญพร
ครู

นายเพลินจิตต์ จำปางาม
ครู

นางสาวปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์
ครู

นางสาวเสาวนิตย์ สมบูรณ์
ครู

นางยุพาพร สมภารเพียง
ครู

นางจารุวรรณ จุ้นสุวรรณทัต
ครู

นางสาวรุจิรา ทองวุฒิ
ครู

นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ
ครู

นางสาวธิดาวรรณ จันทร์ทอง
ครู

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว โดย Anurak Jaisamakrak

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เลขที่ 85 หมู่ 7  ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.0817187603 : Email: kwwtyk2561@gmail.com